^Do góry
 • 1
  "Nasza szkoła określając się jako część misji Kościoła pragnie zachowywać i przekazywać jego nauczanie poprzez formację duchową całej społeczności szkolnej, tworzenie środowiska promującego wartości katolickie oraz dzielenie się doświadczeniem wiary."
 • 2
  "Działania [szkoły] będą owocne, gdy świat wartości wyniesiony przez dziecko z domu rodzinnego będzie zbieżny ze światem wartości proponowanym przez szkołę. Szkoła może jedynie wspierać rodziców w wychowaniu dziecka."
 • 3
  "Bardzo ważnym zadaniem, jakie stawiamy sobie w naszej pracy wychowawczej jest dbałość o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka we wszystkich sferach jego aktywności przy jednoczesnym poszanowaniu indywidualnych zdolności oraz możliwości każdego ucznia."
 • 4
  "W placówkach Fundacji troszczymy się o wychowanie patriotyczne, ucząc miłości do Ojczyzny. Chcemy, aby nasi uczniowie poznawali zarówno światowe jak i europejskie dziedzictwo historyczne oraz kulturowe."
 • 5
  "…rodzice są naturalnymi oraz niezastąpionymi wychowawcami swoich dzieci, dlatego szkoły kładą szczególny akcent na ścisłą współpracę z rodzicami wspierając ich w procesie wychowawczym."
baner

Świetlica

ZASADY  FUNKCJONOWANIA  ŚWIETLICY

 Katolickiej Szkoły Podstawowej

Fundacji Na Rzecz Rodziny

w Warszawie ul. Przy Bażantarni 3  tel.(0-22) 859 20 40/50  w. 123

 

1. Świetlica czynna jest od godz. 7.30 do 8.30 oraz od 12.00 do 17.30.

 

2. Świetlica jest przeznaczona dla dzieci z klas I - IV. Dzieci z klas V i VI  mogą uczęszczać do świetlicy po indywidualnym wyrażeniu zgody przez kierownika świetlicy – warunkiem jest poddawanie się oddziaływaniom wychowawczym i przestrzeganie regulaminu świetlicy w poprzednim roku szkolnym.

 

3.  Dzieci uczęszczające do świetlicy zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu świetlicy.

 

4. Dziecko ze świetlicy może być odebrane przez rodziców, osobę upoważnioną lub opuścić świetlicę samodzielnie, po uprzednim złożeniu przez rodziców pisemnej deklaracji.

 

5.  W przypadku telefonicznego zgłoszenia o spóźnieniu w odbiorze dziecka (sporadycznie) po godzinie 17.30 - rodzic lub opiekun ustala z wychowawcą sposób sprawowania opieki nad dzieckiem do czasu jego odebrania.

 

6. Opłaty za korzystanie dziecka ze świetlicy rodzice uiszczają do 5 każdego miesiąca bezpośrednio w świetlicy szkolnej. Odpłatność wynosi 25 zł - jest to opłata stała, niezależna od frekwencji w danym miesiącu.

Środki te przeznaczone są na materiały plastyczne, zabawki, artykuły spożywcze na potrzeby dzieci i wystrój świetlicy.

 

7. W przypadku trudności związanych z terminowym wnoszeniem opłat należy zgłosić się do kierownika świetlicy, by uzgodnić warunki spłaty zaległości lub rodzaj pracy na rzecz świetlicy.

 

8. Odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez dziecko, wynikające z niewłaściwego jego zachowania w świetlicy ponoszą rodzice.

 

9.  Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy można omówić
z wychowawcami w godzinach pracy świetlicy, z kierownikiem świetlicy w godzinach pracy świetlicy lub po telefonicznym umówieniu się w dogodnym terminie.

 

 

Copyright © 2013. KSP FNRR Rights Reserved.